Samverkan med vårdnadshavare

Vi värnar om ett gott samarbete med vårdnadshavare, allt för att vi på bästa sätt skall komplettera varandra för barnets bästa. I den dagliga kontakten byter vi vuxna information med varandra, här ges tillfälle att lyfta frågor direkt eller så bokar vi in ett möte vid en bättre tidpunkt.

Vårdnadshavare är välkomna att vara med en dag på förskolan eller bara vara med en stund vid lämning och hämtning.

Under läsåret erbjuder vi olika mötestillfällen och trivselträffar med syfte att ge alla möjlighet att ta del av barnens verksamhet.

 

En gång per termin bjuder vi in till föräldramöte på respektive avdelning. Programmet för kvällen ser olika ut men utgångpunkten är information och gemensamma diskussionspunkter utifrån verksamhetens mål och aktuella frågor.

 

Höst och vår bjuds föräldrar in till utvecklingssamtal. Där samtalar förälder och pedagog om det enskilda barnets utveckling och lärande. Samtalet avslutas med att vi utifrån barnets intressen, färdigheter och behov kommer överens om vad som är viktigt att uppmärksamma och fokusera på framöver.

 

Föräldrasamråd är ett öppet mötesforum dit alla föräldrar är välkomna. Här träffas föräldrar/föräldrarepresentanter och rektor för att diskutera frågor som rör förskolans verksamhet. Stående punkter på agendan är ekonomi, lokal samt pedagogisk verksamhet. Samrådet är en av möjligheterna för oss att ta emot föräldrars tankar, idéer och synpunkter som vi sedan tar med oss i ett fortsatt utvecklingsarbete.

 

Ekerö kommun genomför årligen en kundundersökning, Vad tycker du om ditt barns förskola? Sammanställningen av de enkätsvar som föräldrar lämnar ger oss ett bra underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete på förskolan.