Utbildning och undervisning

På förskolan råder en helhetssyn där inom -och utomhusmiljön kompletterar varandra under dagen. Lek och aktivitet förflyttar sig mellan inne -och uterum på ett för barnen helt naturligt sätt vilket också gör att barnen deltar i mindre grupperingar under stor del av dagen.

Vår dag rymmer lek, rörelse och skapande samt språk, matematik, naturvetenskap och teknik, allt för att främja barnen i deras utveckling och lärande samt förmåga till socialt samspel. 

Det råder en stor öppenhet på förskolan och vi strävar efter att barnen skall vara trygga med alla vuxna och finna det naturligt att söka kamrater över avdelningsgränserna. 

 

Barnen går i tre åldersintegrerade grupper 1-4 år och en femårsgrupp vilket skapar goda möjligheter att finna kamrater i olika åldrar, lära av varandra och dela med sig av sina kunskaper och färdigheter.

I lek och planerade aktiviteter bygger barnen på med ny kunskap, övar sin förmåga till socialt samspel med möjlighet att praktisera nya färdigheter. Vi vuxna finns med som stöd och hjälp för de barn som så behöver.

I femårsgruppen knyts kontakt med mottagande skola när det blir dags att rusta för övergång till förskoleklass.

Barnens inflytande bekräftas, uppmuntras och utökas med stigande ålder och mognad, allt för att de ska utveckla en tilltro till den egen förmåga. Vi värnar om ett gott bemötande som bygger på ömsesidig respekt där vi ser varandra som individer och låter oss inte begränsas utifrån ålder, gruppindelning eller traditionella könsroller.

Som ett led i arbetet med att förebygga utanförskap och annan kränkande behandling har vi arbetat fram en Likabehandlingsplan på förskolan.

 

Information om dagen och veckans aktiviteter delges vårdnadshavare i det dagliga mötet samt på respektive avdelnings anslagstavla, i informationsbrev och via anslag. Fortlöpande dokumentation i form av bild och text finns att följa på avsedd plats på varje avdelning.

Vi uppmärksammar tidigt de barn som behöver utökat stöd och hjälp. För att alla barn skall få "det bästa" har pedagogerna tillgång till stöd och handledning genom Resursteamet Ekerö Kommun. Vi samverkar också med barnhälsovården (BHV) och Socialtjänsten.

Vårt mål är att utbildningen ska genomföras så att den, med hänsyn till barns individuella förutsättningar och behov, stimulerar till utveckling och lärande i en lustfylld och hälsosam miljö.