Likabehandlingsplan - plan mot diskriminering och kränkande behandling 

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för förskolans verksamhet vilket bygger på ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten i vårt arbete är att alla barn och vuxna ska behandlas likvärdigt och att de ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter.

Förskolans likabehandlingsplan utgår ifrån de lagar och förordningar vi har att rätta oss efter, genom planen förverkligar vi också FN:s barnkonvention.

Syftet med likabehandlingsplanen är att förklara hur vi på förskolan ska behandla varandra. Hur vi tillsammans ska verka för att alla mår bra och vad som händer om man inte behandlar varandra på ett bra sätt.

Planen beskriver rutiner för hur vi arbetar med att förebygga, upptäcka, utreda , åtgärda och följa upp kränkande behandlig eller diskriminering. Likabehandlingsplanen är ett dokument som följs upp och skrivs om inför varje nytt läsår.