Organisation

Skogsbäckens förskola drivs i enskild regi med Skogsbäckens personalkooperativ Ekonomisk förening som huvudman. Den årligen valda styrelsen har huvudansvar för verksamheterna.

Fastigheten hyr förskolan av av Ekerö kommun. Reparation och underhåll av den inre och yttre miljön utförs av kommunens underentreprenörer. Den dagliga städningen utförs av ett lokalt städbolag.

Rektor har ett övergripande ansvar för utbildningen. Det pedagogiska utvecklingsarbetet sker i nära samverkan mellan ledningsgrupp och övriga medarbetare.

Förskola har plats för 70 barn. Förskolan har tre avdelningar 1-4 år och en femårsavdelning.

Förskolan har en grundbemanning där varje arbetslag består av tre pedagoger samt förstärkning med extra personalresurs vid behov. Därutöver arbetar kock och rektor.

Förskolans personal har olika bakgrund, utbildningar och erfarenheter och utgör tillsammans ett team med kompetens att möta varje enskilt barn på dess individuella nivå. Fortbildning med koppling till verksamhetens mål eller till enskilda uppdrag på förskolan erbjuds under läsåret.

Alla anställda omfattas av lagen om tystnadsplikt enligt skollagen 29 kap § 14 samt lagen om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen 14 kap § 1.

Alla som anställs av kooperativet lämnar utdrag från belastningsregistret.

 

Förskolan har en målstyrd verksamhet som bygger på planering, genomförande och uppföljning i förhållande till uppställda mål. Vår lokala verksamhetsplan utgår ifrån förskolans läroplan Lpfö18 .

En viktig del av uppdraget är att se och förstå de barn som behöver utökat stöd och hjälp i sin vardag. För att alla barn ska få "det bästa" har pedagogerna tillgång till stöd och handledning genom Resursteamet Ekerö kommun. Förskolan samverkar också med barnhälsovården (BHV) och Socialtjänsten.

Utbildningsförvaltningen i Ekerö kommun utövar systematiskt tillsyn av vår verksamhet.

Ansökan om plats till Skogsbäckens förskola sker via Ekerö kommuns hemsida. Köhantering sker enligt gällande regler och barnomsorgsavgiften beräknas per barn enligt av Ekerö kommun fastställd maxtaxa.

 

En dag i månaden stänger förskolan verksamheten kl.16:00 för APT (arbetsplatsträff).

Två dagar per termin är förskolan helt stängd för fortbildning för all personal.

Under två veckor (månadsskiftet juli/augusti) är förskolan helt stängd. Datum och tid för detta samt andra viktiga händelser finns att läsa under fliken Kalender

 

Våra öppettider är 06:30 till kl 18:00,  måndag till fredag helgfria dagar.